Kideo CEE s.r.o.
IČ 06977162
se sídlem Nivy III 4326, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105457

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SLUŽBY KIDEO.CZ

Úvod

 1. Tato informace je určena všem osobám, které provedly registraci na internetových stránkách kideo.cz za účelem užívání služby Teheso - Kideo (dále jen „Uživatelé“ a „Služba“), provozované Kideo CEE s.r.o. (dále jen „Správce“).
 2. Správce zpracovává o Uživatelích ty informace, které mu sami poskytnou v rámci registrace a užívání Služby, a to v rozsahu, který je k provedení registrace a k poskytování Služby nezbytný. Pokud Uživatelé provádí registraci za účelem umožnění užívání Služby k jejímu účelu (tedy k absolvování on-line jazykových kurzů s rodilým mluvčím formou videochatu) jiným osobám (zejména svým dětem (dále jen „Studenti“), zpracovává Správce rovněž osobní údaje těchto Studentů.
 3. Správce jakožto správce osobních údajů poskytuje Uživatelům jakožto subjektům osobních údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) následující informace o zpracování osobních údajů:
  Totožnost a kontaktní údaje Správce: Kideo CEE s.r.o.
  IČ 06977162
  se sídlem Nivy III 4326, 760 01 Zlín
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105457
  Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování je evidence osobních údajů Uživatelů a Studentů za účelem
  1) poskytnutí absolvování možnosti jednorázové bezplatné zkušební lekce (evidence Uživatelů, kteří si objednali zkušební lekci, „účel č. 1“);
  2) uzavření a plnění příslušné smlouvy uzavřené mezi Správcem a Uživatelem o užití Služby ve sjednaném rozsahu, a v rámci toho vystavování a archivace účetních dokladů za úplatu za poskytnutí Služby („účel č. 2“);
  3) užití částí záznamů videochatu v rámci marketingu a reklamy za účelem propagace Služby („účel č. 3“).
  4) Pořizování a užití záznamů videochatu za účelem reklamací a stížností Uživatelů a zkvalitňovaní Služby („účel č. 4“).
  Právní základ zpracování • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (v rozsahu účelu č. 1)
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (v rozsahu účelu č. 2)
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (v rozsahu účelu č. 2)
  • čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení - zpracování probíhající na základě souhlasu subjektu údajů (v rozsahu účelu č. 3), uděleného na dobu maximálně 5 let výslovným způsobem zatržením příslušného pole v rámci registrace nebo zasláním e-mailu se souhlasem Správci.
  • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (v rozsahu účelu č. 4)
  Oprávěný zájem Správce Oprávněný zájem Správce na zpracování osobních údajů spočívá v možnosti pořízení záznamu videochatu a jeho zpětného zhlédnutí za účelem posouzení oprávněnosti reklamace nebo jiné stížnosti Uživatele, a na identifikaci potřeby zlepšení Služby.
  Subjekty osobních údajů V rámci poskytování Služby jsou zpracovávány osobní údaje:
  • Uživatele, tedy zletilé osoby, která komunikuje se Správcem a která se Správcem uzavírá smlouvu o užití Služby pro sebe, nebo pro Studenta (většinou rodiče Studenta); v rámci elektronické databáze Správce jsou zpracovávány osobní údaje
  - identifikační (jméno, příjmení)
  - adresní (adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt)
  - popisné (číslo bankovního účtu, číslo platební karty, případně jazyková vyspělost)
  - záznam videochatu
  • případně Studenta, tedy zpravidla nezletilé osoby, pro kterou Uživatel zajišťuje užívání Služby (většinou dítěte Uživatele); v rámci elektronické databáze Správce jsou zpracovávány osobní údaje
  - identifikační (jméno)
  - popisné (věk, jazyková vyspělost)
  - záznam videochatu
  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů V rámci účelů č. 1) a 2) jsou osobní údaje Uživatelů, případně Studentů poskytnuty lektorovi, který vede lekci v rámci videochatu.
  V rámci účelu č. 3) jsou osobní údaje Uživatele, případně Studenta poskytovány třetím osobám, na které jsou cíleny marketingové aktivity Správce, v rámci nichž je videozáznam Studenta používán.
  V rámci všech specifikovaných účelů jsou osobní údaje předávány dodavateli webhostingových služeb a poskytovateli platformy pro videochat, které Správce užívá k zajištění technického provozu Služby, a kteří jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů.
  Osobní údaje Uživatelů a Studentů mohou být dále předány jednotlivým zaměstnancům správce, kteří vykonávají činnosti související s poskytováním Služby Uživateli. Osobní údaje zpracovávané v rámci účelu č. 4 (záznam videochatu) mohou být předány těm zaměstnancům Správce, kteří mají na starosti vyřizování reklamací, uživatelských požadavků a hodnocení kvality a způsobu výuky ze strany jednotlivých rodilých mluvčích).
  Předání osobních údajů do zemí mimo EU Osobní údaje Uživatelů, případně Studentů, předává Správce v rámci účelů dle čl. 1) až 3) do třetí země – USA (elektronickou formou lektorovi provádějícímu danou lekci), přičemž předání se děje v režimu tzv. Privacy Shield. Za jiným účelem nepředává Správce osobní údaje do žádných třetích zemí.
  Doba uložení osobních údajů • Osobní údaje Uživatelů zpracovávané v rámci účelu č. 1 uchovává Správce pouze po dobu nezbytnou k absolvování zkušební lekce.
  • Osobní údaje Uživatelů zpracovávané v rámci účelu č. 2 uchovává Správce po dobu trvání registrace Uživatele v rámci Služby (do vyčerpání objednaného balíčku lekcí). Identifikační a adresní údaje Uživatele Správce uchovává i po ukončení registrace v rámci účetních dokladů, v rámci plnění své zákonné archivační povinnosti dle zákona o účetnictví.
  • Osobní údaje Uživatelů, případně Studentů zpracovávané v rámci účelu č. 3 uchovává Správce po dobu trvání souhlasu Uživatele, tedy do uplynutí doby, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání Uživatelem.
  • Osobní údaje Uživatelů, případně Studentů zpracovávané v rámci účelu č. 4 uchovává Správce po dobu trvání registrace Uživatele a následně nejdéle 2 měsíce po ukončení registrace.
  Práva Uživatele Uživatel má právo u Správce jakožto u správce osobních údajů uplatnit následující práva:
  - právo na přístup k osobním údajům;
  - právo na vysvětlení a opravu osobních údajů;
  - právo na výmaz osobních údajů;
  - právo na omezení zpracování;
  - právo na odvolání souhlasu;
  - právo na přenos údajů;
  - právo na podání námitky proti zpracování údajů;
  - právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  - právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování.
  Informace o způsobu uplatnění práv Uživatelem Práva dle tohoto dokumentu může Uživatel uplatnit následujícími způsoby:
  - osobně v sídle Správce na základě předložení platného občanského průkazu;
  - písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem Uživatele doručenou na adresu sídla Správce;
  - elektronicky prostřednictvím datové schránky Správce;
  - e-mailem zaslaným z e-mailové adresy uvedené v rámci registrace při uzavření smlouvy se Správcem (zejména v případě odvolání souhlasu se zpracováním k účelu č. 3).
  Dobrovolné / povinné poskytnutí osobních údajů Užívání Služby je pro Uživatele, případně Studenta dobrovolné, včetně udělení souhlasu se zpracováním pro účel č. 3, když mu je nenařizuje žádný právní předpis. Hodlá-li nicméně Uživatel Službu užívat a za tímto účelem se Správcem uzavřít smlouvu o užívání Služby, je poskytnutí osobních údajů Uživatele, případně Studenta rozsahu požadovaném Správcem nezbytné k tomu, aby Uživateli, případně Studentovi mohla být Služba plnohodnotně poskytována a aby byl Správce schopen plnit závazky ze smluvního vztahu s Uživatelem. Bez poskytnutí osobních údajů Uživatele, případně Studenta nemůže být Služba využívána.
  Automatizované rozhodování Správce na základě osobních údajů přijatých od Uživatele neprovádí žádné činnosti, v rámci nichž by docházelo k automatizovanému rozhodování nebo k profilování Uživatele či Studenta ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4, které by pro tyto zakládalo jakékoli právní účinky nebo které by se jej jakkoli významně dotýkalo.
× Kideo Black Friday

Získej 1000 Kč za každé doporučení. Jejich počet není omezen! Pozvi a vydělej 1000 Kč Zavřít